RAHN Logo digital cmyk no claim 300dpi jpg_For all RAHN companies …_DE(P000220234)